समोरच्या चित्रावर click करा आणि mouse  चे डावे बटन दाबून धरून  mouse पुढे ओढा.  चित्र मोठे करून बघण्यासाठी Z  हे बटन दाबा आणि चित्र लहान करण्यासाठी A  हे बटन दाबा